No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

Základy riadenia s PRINCE2 Foundation

Brain:IT Academy
Brain:IT Academy
Základy riadenia s PRINCE2 Foundation

Riadenie PRINCE2 Foundation pokrýva základy celosvetovo najpopulárnejšej metodiky riadenia. Certifikačný kurz PRINCE2 Foundation  ponúka prehľad o princípoch riadenia projektov a pomáha účastníkom porozumieť, ako aplikovať tieto princípy v praxi. Zároveň preukazuje, že jeho držiteľ rozumie metodike projektového riadenia PRINCE2 a je schopný byť členom riadiaceho tímu. Metodika poskytuje základné znalosti a metodológiu riadenia projektov pre:

 • projektových manažérov,
 • členov projektového výboru,
 • vedúcich tímov,
 • projektových koordinátorov,
 • analytikov,
 • pracovníkov odborného zabezpečenia projektu, kvality,..,
 • a všetkých, ktorí chcú PRINCE2 spoznať.

PRINCE2 Foundation kurz ponúka prehľad o princípoch riadenia projektov a pomáha účastníkom porozumieť, ako aplikovať tieto princípy v praxi. Zároveň preukazuje, že jeho držiteľ rozumie metodike PRINCE2 a je schopný byť členom riadiaceho tímu.

Obsah článku

Čo sa v PRINCE2 Foundation naučíte?

Účastníci sa v kurze dozvedia:

 • účel a zodpovednosti jednotlivých projektových rolí,
 • účel a obsah manažérskych produktov využívaných v PRINCE2,
 • vzťahy medzi princípmi, procesmi, témami, produktami v rámci PRINCE2 projektu,
 • ako plánovať a riadiť projekt,
 • ako zabezpečiť kvalitu projektu,
 • ako riadiť riziká.

Taktiež sa naučia, ako komunikovať s tímom a zákazníkom a ako zabezpečiť, aby sa projekt dokončený včas a v rámci stanoveného rozpočtu. Získanie certifikácie môže viesť k lepším pracovným príležitostiam a lepším platovým podmienkam. Okrem toho môže zlepšiť dôveryhodnosť a povesť firmy, pre ktorú pracujete.

Celý kurz PRINCE2 Foundation kurz obsahuje niekoľko princípov, tém a procesov. Princípy predstavujú základné zásady, ktoré sa používajú pri riadení projektov. Témy sú oblasti, ktoré by mali byť zahrnuté pri plánovaní a riadení projektov. Procesy sú postupy, ktoré sa využívajú pri riadení projektov. Preto, ak hľadáte certifikáciu v oblasti projektového manažmentu, PRINCE2 Foundation je určite jednou z najlepších volieb.

Mnohostranné využitie pre všetky projekty

Riadenie PRINCE2 Foundation sa dá využiť pri všetkých typoch projektov. PRINCE2 Foundation poskytuje štruktúrovaný a disciplinovaný prístup k riadeniu projektov, čo sa štandardne využíva pri implementácii marketingových kampaní, no aj pre kampane v rôznych oblastiach ako je stavebníctvo a iné. Tu je niekoľko príkladov, ako môže byť PRINCE2 Foundation využité pri riadení projektov:

 1. Plánovanie projektu: Metodológia podporuje detailné plánovanie projektov. Pri projektoch pre online prostredie to môže zahŕňať plánovanie obsahu, plánovanie funkcií a možností webových stránok alebo aplikácií, plánovanie testovania, plánovanie nasadenia a podobne.
 2. Riadenie rizík: PRINCE2 Foundation kladie veľký dôraz na riadenie rizík. Pri projektoch môžu existovať rôzne riziká, ako napríklad zabezpečenie, ochrana osobných údajov, dostupnosť služieb, konkurencia, zmeny technológií a podobne. Metodika PRINCE2 Foundation poskytuje rámcový prístup na identifikáciu, hodnotenie a riadenie týchto rizík.
 3. Rozdelenie projektu na fázy: PRINCE2 Foundation odporúča rozdelenie projektu na fázy. Pri projektoch to môže znamenať, že projekt bude rozdelený na fázy, ako napríklad plánovanie, návrh, vývoj, testovanie, nasadenie a udržiavanie.
 4. Kontrola a monitorovanie: Pri projektoch je dôležité mať prehľad o pokroku, plnení cieľov, používaných zdrojoch a riešení problémov. Metodika PRINCE2 Foundation poskytuje rámec pre pravidelné kontroly, zhromažďovanie informácií a zabezpečenie transparentnosti projektu.
 5. Komunikácia a zapojenie zainteresovaných strán: V online prostredí je komunikácia prostredníctvom e-mailov, online nástrojov, virtuálnych stretnutí a podobne nevyhnutná.