No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

Projektové riadenie PRINCE2

Brain:IT Academy
Brain:IT Academy
Projektove riadenie PRINCE 2

Obsah článku

Čo je PRINCE2?

Projektové riadenie PRINCE2 (Project IN Control Environment) je dvojúrovňová certifikácia. Je zároveň jednou z najrozšírenejších metodík pre riadenie projektov, ktorú je možné použiť bez ohľadu na typ projektu, kultúru či miesto. Definuje projekt ako „dočasné miesto“, ktoré sa vytvára pre realizáciu jedného či viacerých produktov. Projektové riadenie PRINCE2 sa využíva práve vďaka svojej univerzálnosti a vysokej flexibilite pre riadenie veľkých aj malých projektov. Tento druh certifikátu treba raz za 3 roky opakovane zložiť.

Jednou z najdôležitejších úloh projektového manažéra je vytvoriť projektový plán s daným začiatkom a koncom, ktorý zahŕňa všetky nevyhnutné aktivity potrebné na realizáciu projektu.

Na zabezpečenie dokonalej organizácie práce je v prvom rade dôležité vedieť, aké sú úlohy projektového manažéra. Základom je vytvorenie projektového plánu, teda plánovanie, so všetkými nevyhnutnými aktivitami, ktoré je potrebné vykonať.

Po vytvorení organizačnej štruktúry projektu manažér ďalej deleguje jednotlivé úlohy a aktivity na každého jedného člena projektového tímu. Počas celého trvania projektu je mimoriadne dôležité monitorovať dodržiavanie termínov a kvality práce v projektovom pláne.

Ako dosiahnete, aby boli členovia vášho tímu neustále pracovití a z hľadiska efektivity podávali len tie najlepšie výkony? Motivujte ich! To je azda to najdôležitejšie, čo by ste mali v rámci vášho tímu neustále robiť. Projektový manažér musí vedieť v každom okamihu projektu odôvodniť opodstatnenosť svojho konania a životaschopnosť projektu.

Dôležité parametre projektu

V rámci tejto úlohy je dôležité definovať 6 výkonnostných parametrov projektu:

  • náklady,
  • čas,
  • kvalita,
  • rozsah,
  • riziko,
  • prínosy.

Náklady projektu sa týkajú jeho rozpočtu. Projektový manažér vie presne, koľko peňazí sa bude do projektu investovať a aký je očakávaný zisk z jeho realizácie.

Čas je kľúčovým faktorom projektu. Projektový manažér si musí strážiť termíny a monitorovať ich tak, aby vedel, do kedy má byť projekt dokončený a splnený. Deadline projektu musí splniť tak, aby sa predišlo oneskoreniam a aby sa splnili všetky termíny zo zmluvy a objednávky.

Kvalita projektu sa týka výsledného produktu. Projektový manažér má danú predstavu o kvalite, ktorá sa očakáva od výsledného produktu projektu. Preto je definovanie kvality dôležité z hľadiska spokojnosti zákazníka a úspešnosti projektu.

Rozsah projektu sa týka výstupov projektu. Projektový manažér dokáže určiť, aké aktivity a výstupy sú zahrnuté do projektu. Je dôležité definovať rozsah projektu na jeho začiatku, aby sa predišlo nejasnostiam v jeho priebehu.

Riziko projektu sa týka plánovania a riešenia rizík. Projektový manažér dokáže predvídať neplánované situácie, ktoré by mohli ovplyvniť projekt. Je dôležité mať v pláne riešenia rizík a prípadné zmeny, aby sa minimalizoval ich vplyv na projekt.

Prínosy projektu sa týkajú cieľov, ktoré sa pri projekte stanovia. Projektový manažér musí preto jasne vedieť o cieľoch projektu a o tom, aké prínosy projekt bude mať. Tu je dôležité určiť aj zvýšenie/zníženie nákladov a konkurencieschopnosti.

Využitie riadenia PRINCE2 pre online prostredie

Metódu projektového riadenia PRINCE2 je možné využiť aj pri projektovom riadení, ak ide o vytváranie webových stránok, softvérové projekty, online marketingové kampane či iné projekty, ktoré sú zamerané na online prostredie.